Всички Категории
Каталог

Политика за качество

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

 

Висшето ръководство на „Хелмед България” ЕООД официално декларира своята Политика по качеството, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е вносител и доставчик на медицински изделия и консумативи, медикаменти, лабораторни консумативи, лични предпазни средства и други продукти за медицински цели. В съвременните пазарни условия, Ръководството на Организацията е формулирало следната политика по качеството:

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

За реализиране на Политиката по качеството в „Хелмед България” ЕООД е разработена, внедрена и се поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015. За успешното изпълняване на политиката по качество оперираме съгласно поставените ни цели:

 1. Доставка на продукти с гарантирано високо качество, отговарящи на потребностите на клиентите, както и на всички приложимите нормативни изисквания към тях.
 2. Непрекъснато повишаване конкурентността на фирмата чрез задоволяване нуждите на широк кръг от потребители и все по-пълно удовлетворяване на техните постоянно нарастващи изисквания и очаквания.

 

За ефективно провеждане на Политиката по качеството, Висшето ръководство насочва дейността на Организацията в следните основни направления:

 • Спазване на всички приложими и нормативни изисквания, свързани с осъществяваните от фирмата дейности и процеси;
 • Анализиране на външните и вътрешните фактори, рисковете, възможностите и изискванията на заинтересованите страни, оказващи влияние върху дейността на Организацията;
 • Системно проучване потребностите и очакванията на клиентите;
 • Непрекъснато обогатяване на номенклатурата на предлаганите изделия;
 • Гарантиране качеството на предлаганите продукти и предоставяните услуги;
 • Осигуряване на трайни и взаимноизгодни връзки с доставчиците и партьорите, осигуряващи ефективността на процесите;
 • Непрекъснато повишаване информираността и компетентността на служителите;
 • Поддържане на наличната инфраструктура, за гарантиране запазване качеството на доставяните продукти и предоставяните услуги;
 • Контрол за спазване изискванията на въведената Система за управление на качеството и нейното усъвършенстване и подобряване;
 • Реализиране и изпълнение на поставяните измерими цели по качеството.

 

Управителят на „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД декларира личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качеството, осигуряваща успеха и развитието на организацията, както и удовлетворяването и задоволяването на нуждите на своите клиенти и партньори.

 

Дата: 26 август 2023 г.